BANANA LEAF
Banana Bowl Banana Leaf Bowl Medium Banana Leaf Bowl Small
12.0x6.0x3.0 cm
Price: Rp 70,000.00
18.5x18.5x8.5 cm
Price: Rp 250,000.00
12.0x12.0x6.8 cm
Price: Rp 140,000.00
     
 
Banana Leaf Plate Banana Leaf Plate Banana Leaf Plate
25.0x16.0x2.2 cm
Price: Rp 250,000.00
33.0x23.0x3.0 cm
Price: Rp 320,000.00
55.0x25.0x4.0 cm
Price: Rp 650,000.00
     
 
Banana Leaf Plate Banana Leaf Plate SS Banana Leaf Platter
40.0x25.0x2.0 cm
Price: Rp 390,000.00
15.0x8.5x1.0 cm
Price: Rp 90,000.00
32.0x32.0x2.5 cm
Price: Rp 320,000.00
     
 
Banana Leaf Soup Bowl Banana Rice Bowl Banana Split Dish
16.0x16.0x7.0 cm
Price: Rp 220,000.00
10.0x10.0x6.0 cm
Price: Rp 100,000.00
20.0x10.0x5.0 cm
Price: Rp 150,000.00