BANANA LEAF
Banana Leaf Bowl Medium Banana Leaf Bowl Small Banana Leaf Plate
18.5x18.5x8.5 cm
Price: Rp 250,000.00
12.0x12.0x6.8 cm
Price: Rp 140,000.00
25.0x16.0x2.2 cm
Price: Rp 250,000.00
     
 
Banana Leaf Plate Banana Leaf Plate Banana Leaf Plate
33.0x23.0x3.0 cm
Price: Rp 320,000.00
55.0x25.0x4.0 cm
Price: Rp 650,000.00
40.0x25.0x2.0 cm
Price: Rp 390,000.00
     
 
Banana Leaf Plate SS Banana Leaf Platter Banana Leaf Soup Bowl
15.0x8.5x1.0 cm
Price: Rp 90,000.00
32.0x32.0x2.5 cm
Price: Rp 320,000.00
16.0x16.0x7.0 cm
Price: Rp 190,000.00
     
 
Banana Rice Bowl Free Form vase Large Medium. Free Form Vase
10.0x10.0x6.0 cm
Price: Rp 100,000.00
15.0x18.0x55.0 cm
Price: Rp 990,000.00
22.0x22.0x40.0 cm
Price: Rp 850,000.00