BOWLS
Frangipani Single Flower Medium Bowl Banana Leaf Bowl Medium Banana Leaf Bowl Small
18.0x6.0x18.0 cm
Price: Rp 220,000.00
18.5x18.5x8.5 cm
Price: Rp 250,000.00
12.0x12.0x6.8 cm
Price: Rp 140,000.00
     
 
Banana Rice Bowl Bowl Bowl w/ Hammered Motif
10.0x10.0x6.0 cm
Price: Rp 100,000.00
10.5x10.5x7.5 cm
Price: Rp 110,000.00
14.0x14.0x5.7 cm
Price: Rp 170,000.00
     
 
Classic Bowl Cut Bowl W/ Cili Motif Dulang Rice Bowl
17.0x17.0x8.0 cm
Price: Rp 130,000.00
11.0x11.0x7.5 cm
Price: Rp 140,000.00
11.0x11.0x7.5 cm
Price: Rp 140,000.00
     
 
Dulang Soup Bowl FrangipanI Full Pattern Medium Bowl FrangipanI Full Pattern Small Bowl
15.0x15.0x9.0 cm
Price: Rp 200,000.00
16.0x16.0x10.0 cm
Price: Rp 230,000.00
16.0x16.0x5.0 cm
Price: Rp 170,000.00