SOUP BOWL
Banana Leaf Bowl Medium Banana Leaf Soup Bowl Banana Rice Bowl
18.5x18.5x8.5 cm
Price: Rp 250,000.00
16.0x16.0x7.0 cm
Price: Rp 190,000.00
10.0x10.0x6.0 cm
Price: Rp 100,000.00
     
 
Dulang Soup Bowl Pincuk Bowl Soup Bowl
15.0x15.0x9.0 cm
Price: Rp 200,000.00
13.3x6.5x10.3 cm
Price: Rp 120,000.00
16.0x16.0x6.5 cm
Price: Rp 170,000.00
     
 
Soup Bowl Soup Bowl with cover
17.0x7.0x16.0 cm
Price: Rp 220,000.00
14.0x14.0x7.0 cm
Price: Rp 190,000.00