SALAD BOWL
Frangipani Single Flower Medium Bowl Banana Leaf Soup Bowl Banana Rice Bowl
18.0x6.0x18.0 cm
Price: Rp 190,000.00
16.0x16.0x7.0 cm
Price: Rp 190,000.00
10.0x10.0x6.0 cm
Price: Rp 100,000.00
     
 
Medium Salad W/Lotus motif Salad Bowl Small Salad Bowl W/Lotus
23.0x8.5x23.0 cm
Price: Rp 350,000.00
24.0x24.0x7.5 cm
Price: Rp 200,000.00
16.0x7.0x16.0 cm
Price: Rp 190,000.00
     
 
Small Salad Bowl W/Lotus Motif Small Una Bowl Square Bowl
12.0x5.0x12.0 cm
Price: Rp 140,000.00
17.0x12.0x12.0 cm
Price: Rp 150,000.00
17.0x17.0x6.0 cm
Price: Rp 140,000.00