SAUCE DISH
Banana Leaf Bowl Banana Leaf Sauce Dish Banana Split Dish
12.0x6.0x3.0 cm
Price: Rp 70,000.00
8.0x8.0x2.5 cm
Price: Rp 60,000.00
20.0x10.0x5.0 cm
Price: Rp 150,000.00
     
 
Cili Sauce Dish Cloud Sauce Dish Dulang Sauce Dish
6.0x6.0x4.0 cm
Price: Rp 70,000.00
9.3x8.8x4.3 cm
Price: Rp 70,000.00
8.5x8.5x4.5 cm
Price: Rp 90,000.00
     
 
Folded Sauce Dish Frangipani Small Round Plate Full Pattern Frangipani Rectangular Plate
10.0x10.0x2.5 cm
Price: Rp 70,000.00
10.0x10.0x2.0 cm
Price: Rp 70,000.00
15.0x9.0x2.5 cm
Price: Rp 120,000.00
     
 
Golden Week Tripod Sauce Dish Golden Week Tripod Small Sauce Dish Large Condiment Dish
12.0x12.0x5.0 cm
Price: Rp 120,000.00
7.0x7.0x3.8 cm
Price: Rp 80,000.00
9.0x9.0x3.0 cm
Price: Rp 70,000.00